OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Korzystając z naszych usług zgadzasz się z ogólnymi warunkami sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY  ( plik pdf )

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podane poniżej Warunki dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów handlowych dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 
 2. Warunki niniejsze obowiązują Strony przy wszystkich kolejnych transakcjach, bez względu na ich przedmiot. 
 3. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają pisemnej (e-mailowej) zgody Sprzedającego. 
 4. Wyłączone jest akceptowanie jakichkolwiek „Ogólnych Warunków Zakupów” Strony Kupującej, lub innych warunków lub dokumentów o podobnym charakterze poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki. 
 5. Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

ZAWARCIE UMOWY

 1. Poprzez zawarcie umowy rozumie się akceptację przez Sprzedającego formy dostarczonej dokumentacji, jako odpowiedniej do wykonania zlecenia, oraz akceptacji warunków wyceny przez Kupującego wraz z jednoczesnym potwierdzeniem pisemnym (e-mailowym) złożenia zlecenia. Zawarcie umowy oznacza automatyczną akceptację niniejszego dokumentu „Ogólne warunki sprzedaży” przez Kupującego. 2b. W przypadku dokumentacji sporządzonej w oprogramowaniu innym niż AutoCAD lub sporządzonej w sposób wymagający od Sprzedającego dużych nakładów pracy projektowej, Sprzedający zastrzega sobie prawo do opóźnienia zawarcia umowy do chwili akceptacji projektu wykonawczego przez Kupującego.
 2. Warunkiem przystąpienia Sprzedającego do wykonania zlecenia, w przypadku wykorzystania materiału własnego Sprzedającego, jest wpłata przez Kupującego zaliczki równej wartości wykorzystanego surowca, której wartość musi zostać zawarta w wycenie zlecenia, przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia. 3b. W przypadku zleceń kompleksowych, wykorzystujących więcej niż jedną technologię, zleceń seryjnych (powtarzalnych) rozłożonych w czasie lub zleceń wymagających dużych nakładów pracy obróbczej, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia kwoty zaliczki wyrażonej poprzez ułamek procentowy w stosunku do ustalonej kwoty rozliczenia finansowego za określoną część wykonanego zlecenia oraz terminu płatności. 3c. W przypadku wykonawstwa zlecenia z materiału powierzonego przez Kupującego, za datę zawarcia umowy przyjmuje się dzień dostarczenia surowca na teren siedziby Sprzedającego. 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny każdego zlecenia na podstawie jego szacowanej czasochłonności projektowej, obróbczej oraz logistycznej.

5. Wszelkie obrabiane lub wykonywane elementy należy rozpatrywać w kategoriach prototypów. Sprzedający zobowiązuje się wykonywać cięcia w jakości nie niższej niż średnia (Q3), umożliwiającej bezproblemową dalszą obróbkę. Kupujący ma prawo dokonać zamówienia na wykonawstwo z wyższą jakością (Q4-Q5) informując o tym Sprzedającego pisemnie (e-mailowo), będąc jednocześnie świadomym wyższych kosztów obróbki.

6. Wszelkie dostarczane materiały na teren siedziby Sprzedającego winny zostać odebranie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty odbioru lub wysyłki wykonanego zlecenia, o ile Strony nie ustaliły inaczej. Pozostawienie odpadów na terenie siedziby Sprzedającego uznaje się jako chęć wyzbycia się materiału, co skutkuje przejściem własności na Sprzedającego i prawem do rozporządzania tymże materiałem.

DOSTAWA

1. Terminy, forma, miejsca docelowe dostaw oraz ich koszty są ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia. Kupujący ma prawo zlecić właściwe zabezpieczenie wykonanych detali pod kątem własnego transportu.

2. W przypadku nieokreślenia przez Kupującego warunków dostawy, jako obowiązujące ustalenie przyjmuje się transport własny Kupującego.

3. Kaucja za wykorzystane wraz z transportem palety Sprzedającego wynosi 20 PLN/szt. i nie zostaje doliczona do wartości zlecenia w przypadku ich zwrotu w ustalonym przez Strony terminie.

WYSYŁKA

 1. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego, w chwili wydania przez Sprzedającego towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu, powstałych po tej chwili. W przypadku sprzedaży za granicę, Kupujący jest zobowiązany samodzielnie zorganizować transport oraz ponosi ryzyko transportu i załadunku w siedzibie Sprzedającego. 
 2. Jeżeli Kupujący nie określi w stosownym czasie, jednak nie później niż 2 dni robocze przed dokonaniem wysyłki towaru przez Sprzedającego, sposobu i rodzaju opakowania oraz środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa, Sprzedawca może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności, dokonać wyboru opakowania i środka transportu oraz przesłać przedmiot umowy Kupującemu na jego koszt. Opakowanie jego sposób i rodzaj – ponad standard zapewniany przez Sprzedającego – jest dodatkowo płatna przez Kupującego. 

PŁATNOŚCI

 1. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką, kartą płatniczą lub dzień zaksięgowania kwoty na koncie bankowym Sprzedającego; płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości lub ustalonym przez Strony ułamku procentowym zawartym w wycenie. 
 2. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego. 
 3. Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty. 
 4. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba, że Sprzedający pisemnie (e-mailowo) potwierdzi konkretną wpłatę, jako zadatek. 
 5. Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia (nie wywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez zawiadomienia. 
 6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy. 
 7. W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych potrąceń. 

ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Towar dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny sprzedaży. 
 2. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego. 
 3. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą za towar, Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu wykonanego zlecenia lub jego części w ilości odpowiadającej nieopłaconej wartości zlecenia.
 4. Żądanie i odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje – o ile Strony nie ustaliły inaczej – odstąpienia przez niego od umowy dostawy, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji przez Kupującego zobowiązań wobec Sprzedającego. 
 5. Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Sprzedającemu odpowiada Kupujący. 
 2. Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę produktów lub materiałów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa Sprzedający nie odpowiada za wynikłe z tego szkody. 
 3. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego. 
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za możliwość i prawidłowość zastosowania swoich towarów w określonych rozwiązaniach i produktach finalnych Kupującego, tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z uzgodnień między Stronami. 5. Sprzedający nie ponosi jednak ww. odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie zastosował się do wyraźnych wskazówek, zaleceń i instrukcji Sprzedającego. 
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem towarów dostarczonych przez Sprzedającego.
 6. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej za utracone korzyści oraz jakąkolwiek inną szkodę, jaką Strona poniesie w wyniku niezrealizowania umowy/Warunków lub zrealizowania jej w sposób nienależyty. 

REKLAMACJE

1. Kupujący lub przewoźnik mają obowiązek zbadania towaru w momencie jego wydania pod kątem wad ukrytych, jawnych oraz braków ilościowych. 

2. Jeżeli towar został wydany w opakowaniu zbiorczym, to wady towaru lub braki ilościowe należy zgłosić przy odbiorze towaru od przewoźnika. 

3. W przypadku wad wynikających z powodu nierzetelnej dokumentacji dostarczonej przez Kupującego, wad dostarczonego przez Kupującego surowca lub uszkodzeń niespowodowanych przez Sprzedającego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody. Sprzedający może zgodzić się na wykonanie nowej serii zamówienia tylko na zasadzie zawarcia umowy na nowe, osobne zlecenie. Sprzedający jednocześnie zapewnia, w miarę możliwości obróbczych, wykonawstwo w jak najszybszym terminie w cenie niepowiększonej o marżę wynikającą z oferowanych ekspresowych pakietów wykonywania usług.

4. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego zastrzeżeń dotyczących odebranego zamówienia, zwłaszcza błędów wykonawczych, Kupujący jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji (graficznej, np. zdjęć) potwierdzającej nieścisłość. Jeśli zastrzeżenie okaże się zasadne, Sprzedający zobowiązuje się do naprawienia lub wykonania nowego elementu (serii elementów) zgodnie z poprawkami zaznaczonymi przez Kupującego, na własny koszt. W przypadku odrzucenia przez Sprzedającego roszczeń Kupującego, Strony mogą ustalić zawarcie nowej umowy wraz z jej nowymi warunkami.

ODSTĄPIENIE PRZEZ KUPUJĄCEGO OD UMOWY

 1. Poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi przez kodeks cywilny strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem. W przypadku rozwiązania umowy Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego towaru będącego przedmiotem dostawy. Jeżeli jednak Sprzedający wyrazi zgodę na odstąpienie przez Kupującego od umowy i przyjęcie z powrotem produktów będących przedmiotem zamówień, koszt dostarczenia towaru, który ma być przyjęty z powrotem przez Sprzedającego ponosi Kupujący. 
 2. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu zamówionego towaru, odstąpienia przez Kupującego od umowy lub odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z winy Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 30% zamówienia brutto. Kupujący zapłaci karę umowna po pierwszym pisemnym wezwaniu przez Sprzedającego.